Close

  Former Secretaries

  Profile Picture Name Duration

  Homi Bhabha
  Dr. Homi Jehangir Bhabha  19481966

  Dr. Vikram Sarabhai
  Dr. Vikram Ambalal Sarabhai  19661971

  Dr. Homi Nusserwanji Sethna, Former Secretary DAE & Chariman, AEC
  Dr. Homi Nusserwanji Sethna  19721983

  Raja Ramanna
  Dr Raja Ramanna  19831987

  M.R. Srinivasan
  Dr. M. R. Srinivasan  19871990

  P. K. Iyengar
  Dr. P. K. Iyengar  19901993

  R. Chidambaram
  Dr. R. Chidambaram  19932000

  anil_kakodkar
  Dr. Anil Kakodkar 2000 2009

  Srikumar Banerjee
  Dr. Srikumar Banerjee 20092012

  ratan kumar sinha
  Dr. Ratan Kumar Sinha 20122015

  Sekhar Basu
  Dr. Sekhar Basu 20152018

  Shri K. N. Vyas, Former Secretary DAE and Chairman DAE
  Shri K. N. Vyas 2018-2023